voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname

 

25 mei 2018

 

Artikel 1 – Algemeen

CSO Centrum voor Smaakonderzoek B.V. (verder te noemen: CSO) gevestigd te Wageningen aan de Marijkeweg 22a verzamelt consumenteninformatie in opdracht van leveranciers en retailers door middel van onderzoek op de testlocatie, thuistesten en online enquêtes.

 

Artikel 2 – Instemmen voorwaarden

Om aan te melden als panellid voor het panelbestand (‘panellid’) van CSO dient panellid in te stemmen met deze voorwaarden. Met inschrijving bevestigt panellid deze voorwaarden te hebben gelezen en zich te houden aan de opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 3 – Wijzigen voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen altijd door CSO worden gewijzigd. De voorwaarden voor deelname worden vermeld op de website van CSO. Indien panellid met een dergelijke wijziging niet kan instemmen, staat panellid vrij om deelname te beëindigen. Indien panellid na een wijziging ingeschreven blijft in het CSO panelbestand wordt ervan uitgegaan dat panellid akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 4 – Aanmelden als panellid

Iedereen die een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, de Nederlandse taal machtig is en tussen 18 en 69 jaar is, kan zich aanmelden als panellid.

 

Artikel 5 – Welke persoonsgegevens gevraagd

Van panellid worden de volgende persoonsgegevens gevraagd: naam, adres, geslacht, geboortedatum en e-mailadres.

Panellid is verplicht om wijzigingen van de persoonsgegevens door te geven aan CSO.

 

Artikel 6 – Welke overige gegevens gevraagd

Panellid wordt gevraagd om online een profiellijst in te vullen over zijn eetgewoonten. Dit is niet verplicht, maar niet-invullen verkleint aanzienlijk de kans om uitnodigingen te ontvangen.

Er wordt gevraagd voor welke testlocatie panellid wil worden ingeschreven en aan welk type test (locatietest, thuistest, of onlinetest) panellid wil deelnemen.

 

Artikel 7 – Uitsluiting

CSO heeft het recht om panellid uit het panelbestand uit te sluiten als er onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens zijn verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen.

 

Artikel 8 – Oproep voor testen

Panellid hoeft geen gehoor te geven aan de uitnodiging om in te schrijven voor een test. Het is niet nodig om een reactie te geven of een reden te noemen.

 

 

Artikel 9 – Deelname aan testen

Deelname is pas mogelijk als de inschrijving op een uitnodiging door CSO is bevestigd. Bij verhindering wordt verwacht dat panellid een mail stuurt.

 

Artikel 10 – Plaats doorgeven

Het is niet toegestaan om de bevestigde plaats van panellid door te geven aan een ander. Ook niet als die ander in het panelbestand is ingeschreven.

 

Artikel 11 – Allergie

CSO kan geen exacte informatie geven over de samenstelling van de geteste producten. Panellid is zelf verantwoordelijk om in te schatten of hij aan een test mee kan doen in verband met allergieën.

 

Artikel 12 – Huishoudelijke regels

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan een test met kort daarvoor parfum of aftershave gebruikt te hebben. Het meenemen van honden en kinderen is niet toegestaan. Telefoongebruik tijdens testen is niet toegestaan.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

Er mag geen informatie over de testen en de geteste producten aan derden worden doorgegeven.

 

Artikel 14– Vergoeding

Panellid ontvangt een vergoeding voor deelname aan de testen. De vergoeding verschilt per test en wordt bij de uitnodiging vermeldt. In voorkomende gevallen bestaat de vergoeding uit een kans om een geldbedrag te winnen. De prijswinnaar wordt binnen 2 weken na afloop van een test per e-mail geïnformeerd en wordt gevraagd om een banknummer op te geven om het geldbedrag over te maken. De prijswinnaar heeft 14 dagen de tijd om de aanvullende informatie te verstrekken. Als CSO geen reactie ontvangt binnen deze tijd, komt de prijs te vervallen en is CSO gerechtigd de prijs opnieuw te verloten. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan CSO.

CSO zal ervoor zorgen dat, na ontvangst van de aanvullende gegevens de prijs binnen 2 weken wordt overgemaakt naar de bankgegevens van de winnaar.

 

Artikel 15 – Opgave van ontvangen vergoedingen aan de Belastingdienst

Het totaal bedrag van wat panellid ontvangt wordt eenmaal per jaar doorgegeven aan de belastingdienst. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens vermeld: naam, adres, postcode en woonplaats.

 

Artikel 16 – Privacy

CSO gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarmee panellid deze met CSO heeft gedeeld. CSO deelt alleen persoonsgegevens met externe partijen wanneer dit wettelijk verplicht is. In alle andere gevallen vraagt CSO om de toestemming van panellid.

Panellid mag altijd aan CSO vragen wat bekend is van panellid en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van de rechten, wordt verwezen naar de privacyverklaring van CSO www.smaakonderzoek.nl/privacyverklaring

 

Artikel 17 – Uitschrijven

In elke e-mail die CSO aan panellid stuurt wordt een link opgenomen om af te melden voor het panelbestand. Er zullen na afmelding geen uitnodigingen voor testen worden gestuurd. Afmelden voor het panelbestand kan door een mail te sturen naar panel@smaakonderzoek.nl

Bij afmelding zal CSO de onderzoeksgegevens bewaren voor het gebruik van marktonderzoek. Na de periode van één jaar zal CSO de persoonsgegevens van panellid ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot panellid herleidbaar zijn.

 

Artikel 18 – Tijdelijk uitschrijven

Het is mogelijk om tijdelijk geen uitnodigingen te ontvangen, bijvoorbeeld bij een buitenlandse stage. Panellid kan een mail met dit verzoek sturen naar de panelbeheerder. De persoonsgegevens blijven bestaan en de onderzoekgegevens worden niet losgemaakt van de persoonsgegevens. De tijdelijke uitschrijving kan weer ongedaan gemaakt worden door een mail te sturen naar de panelbeheerder.

 

Artikel 19 – Opheffen

Het panelbestand kan eenzijdig door CSO worden opgeheven. De persoons- en onderzoekgegevens worden volgens de regels die in de privacyverklaring zijn omschreven behandeld.

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

Ondanks de grootste mogelijke zorg die CSO aan het beheer van de website en de organisatie van onderzoek besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk- of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door CSO  gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen CSO niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor CSO in het leven roepen. CSO is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan onderzoek. CSO is voorts niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die panellid in verband met het onderzoek maakt. Panellid vrijwaart CSO van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene deelnemersvoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van panellid.