privacyverklaring

Privacyverklaring

 

25 mei 2018

 

CSO, Centrum voor Smaakonderzoek B.V., Marijkeweg 22A, 6709 PG Wageningen, (‘CSO’ of ‘we’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over u verzamelen in het kader van de marktonderzoeksactiviteiten waaraan u deelneemt (het ‘panel’). CSO verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming die per 25 mei 2018 van kracht is.

 

1 Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

2 Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder worden beschreven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor onderstaande doeleinden. We gebruiken   persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij u specifiek toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van uw persoonsgegevens, zoals via een aanvullende toestemmingsvraag voor een specifiek panel. Bij andere doeleinden dan in de deelnamevoorwaarden vermeld, wordt u van tevoren op de hoogte gebracht, als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

Persoonsgegevens en directe communicatie

Voor veel diensten verzamelen we uw persoonsgegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren en u te informeren over ons beleid. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt en zoals beschreven in de deelnamevoorwaarden voor het panel waaraan u deelneemt.

Deelname aan panels

Van panelleden zullen we, naast de persoonsgegevens, informatie verzamelen die relevant is voor onderzoek. We verzamelen bijvoorbeeld informatie:

  • die u ons actief verstrekt voorafgaand aan deelname, bijvoorbeeld over uw eetgewoontes, de zogenaamde profiellijst (online),
  • tijdens enquêtes die online of persoonlijk worden gehouden,
  • die u ons tijdens uw deelname aan testen geeft (via invulformulieren, applicaties of toestellen)

(Gezamenlijk aangeduid als ‘panelgegevens’).

We zullen deze panelgegevens analyseren en evalueren, samenvoegen met de panelgegevens van andere deelnemers en gebruiken voor marktonderzoek doeleinden.

We verstrekken de panelgegevens alleen samengevoegd aan derden, nooit gekoppeld aan individuele persoonsgegevens.

 

3. Juridische verplichtingen en juridische verdediging

We kunnen worden gevraagd om persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om juridische redenen, zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een misdrijf, voorkomen van verlies, fraude of enig ander misbruik van onze diensten en IT-systemen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan externe controlevereisten, informatiebeveiligingsdoeleinden of om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen te beschermen of te handhaven.

 

4 Gebruik van de website & online onderzoeken

Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van onze website www.smaakonderzoek.nl  en op online onderzoeken (de “onderzoeken”) waarvoor we u mogelijk uitnodigen omdat u deelnemer bent in het panel, met de volgende privacy gerelateerde systemen en functies.

  • Cookies: De website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Bijvoorbeeld om het aantal bezoekers op de website te meten. De IP adressen die hierbij worden verzameld worden geanonimiseerd.
  • Log-bestanden: Tijdens onderzoeken verzamelen we gegevens, waaronder persoonsgegevens, die algemeen beschikbaar zijn over uw apparaat wanneer het verbinding maakt met het internet. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet noodzakelijkerwijs beperkt tot, het IP-adres (Internet Protocol adres), het type en de versie van het besturingssysteem en de browser, en, waar mogelijk, de fabrikant van het apparaat en het model en de datum en tijd van elk verzoek aan onze servers.
  • Websites van derde partijen: Voor het uitvoeren van onderzoeken kunnen wij u links toesturen van websites die niet aan ons zijn verbonden en die niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact met deze websites op te nemen voor informatie over hun privacy beleid.

 

5 Hoe we persoonsgegevens delen

We onthullen uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder worden beschreven – tenzij we uw specifieke toestemming voor overdracht van persoonsgegevens aan andere categorieën van derde partijen hebben gekregen. CSO zal gepaste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, beveiligd en doorgegeven volgens de toepasselijke wet.

Bedrijfsovernames

In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of andere doorgifte van activa (gezamenlijk ‘bedrijfsovername’) zullen we gegevens, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, overdragen. We blijven de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgen en brengen betrokken gebruikers op de hoogte voordat persoonsgegevens worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

Overheidsinstanties

We onthullen uw persoonsgegevens alleen aan overheidsinstanties indien dit wordt vereist door de wet. CSO geeft bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

 

6 Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

CSO zal geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving zoals die is geformuleerd door de MOA, een landelijke vereniging voor marktonderzoek. Als we vernemen dat persoonsgegevens van een kind onder 13 jaar onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens onmiddellijk verwijderen.

 

7 Beveiliging

CSO hecht veel belang aan de beveiliging van gegevens. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben daarvoor fysieke, elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd om de gegevens die we verzamelen te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Ons informatiebeveiligingsbeleid en onze informatiebeveiligingsprocedures sluiten nauw aan bij algemeen aanvaarde normen, en worden regelmatig opnieuw beoordeeld en bijgewerkt. Toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan personeel als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

In het geval van een data lek met persoonsgegevens zal CSO alle toepasselijke wettelijke meldplichten met betrekking tot datalekken met persoonsgegevens opvolgen.

 

8 Uw juridische rechten

Als betrokkene hebt u specifieke juridische rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u verzamelen. Dit is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten die worden vermeld onder deel 2 van deze privacyverklaring. CSO respecteert uw individuele rechten en zal gepast met uw zorgen omgaan.

In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • Recht om toestemming in te trekken: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. We garanderen dat de toestemming kan worden ingetrokken op dezelfde manier als deze was gegeven, door een e-mail te sturen naar panel@smaakonderzoek.nl.
 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons. In passende gevallen bieden wij internetportals waar gebruikers zelf hun persoonsgegevens kunnen controleren en corrigeren.
 • Recht op beperking: U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als
  • u de nauwkeurigheid betwist van uw persoonsgegevens voor de periode die we nodig hebben om de nauwkeurigheid te controleren;
  • de verwerking onwettig is en u verzoekt dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat ze gewist worden;
  • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.
 • Recht op portabiliteit: Op uw aanvraag geven we uw persoonsgegevens door aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien technisch uitvoerbaar, vooropgesteld dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op u verzoek, wanneer
  • de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;
  • u het recht hebt om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder) en u dit uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere juridische reden is voor de verwerking;
  • de persoonsgegevens onwettig zijn verkregen;

tenzij de verwerking noodzakelijk is

  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;
  • in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;
  • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
 • Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen kunnen aantonen en een hoger belang voor de verwerking of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist of dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.
 • Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Let op:

 • Periode: We proberen uw verzoek binnen 30 dagen in te willigen. Deze periode kan echter worden verlengd om specifieke redenen in verband met het specifieke juridische recht of de complexiteit van uw verzoek.
 • Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijk niet in staat om u toegang te geven tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij u over de reden voor deze weigering.
 • Geen identificatie: In bepaalde gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens op te zoeken vanwege de identificatiemiddelen in uw verzoek, tenzij u extra informatie geeft waardoor u wel kan worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld aanvullende naamgegevens).
 • Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u contact op met onze panelbeheerder. Raadpleeg het einde van deze privacyverklaring voor contactinformatie.

 

9 Bewaren van uw persoonsgegevens

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren vanwege wettelijke bepalingen.

Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht tijdelijk geen oproepen voor onderzoek te doen, bijvoorbeeld vanwege een langdurige stage in het buitenland.

 

10 Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken te wijzigen, alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’ boven aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

 

11 Contact informatie

Richt uw vragen omtrent gegevensbescherming en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw juridische rechten tot:

CSO Centrum voor Smaakonderzoek

t.a.v. panelbeheerder

Marijkeweg 22 A

6709 PG Wageningen

panel@smaakonderzoek.nl
0317 769104